Bizimle iletişime geçin

Genel Kültür

Ankara’nın Folkloru ve Halk Kültürü

Bir toplumun, folklor ve halk kültürü, o memleketin o topluluğun mazisini ve karakterini ifade etmesi bakımından büyük anlam taşır. Daha açık bir ifadeyle folklor, ait olduğu topluluğun aynasıdır. Bu yazımızın konusu Ankara’nın folkloru ve halk kültürü. Ankara’nın kültürel yapısı adeta engin deniz. Ancak biz bu denizin dalgalarında boğulmadan, durgun sahilden bir avuç alalım. Ankara folklorunu Oyunlar ve Türküler  olarak iki ana başlıkta incelemek mümkündür.

Ankara’nın Yöresel Oyunları

 1. Zeybekler
 2. Düz Oyunlar

Ankara Zeybek Oyunları

Ata yadigârı, Türk’ün varlığı ve benliği olan zeybek oyunlarının hepsi ayrı ayrı figür ve özellikleri ile yiğitliğin, mertliğin birer ifadesidir. Ankara Zeybek oyunları şu isimleri alarak karşımıza çıkar.

 • Ankara Zeybeği
 • Mendil Zeybeği
 • Karaşar Zeybeği
 • Seymen Zeybeği
 • Yağcıoğlu Zeybeği

Ankara Zeybeği

Oyunların en gösterişlisi ve en vakur olanıdır. Her jestiyle yiğitlik ve mertlik ifade eden Ankara Zeybeği, ağır bir zeybek olup sazla oynanır. Kendine has ağır bir melodisi vardır. En az iki kişi ile oynanır. Üçlü saç ayağı denileni daha gösterişlidir. Zeybek oyunlarında duruş, kasılış ve poz oyunun bütün ihtişamını ortaya koyar.

Zeybek oyununa girmeden önce, sazın geziniş melodisi çaldığı süre içinde ayaklar en az bir adam boyu açık olarak, sol ayak biraz daha önde dik bir kasılma ile durulur. Bu duruş sırasında, sağ el silahlıktadır, öyle ki baş parmak bıçak kabzasının hemen yanına sokulur. Sol el ise bükülerek arkaya bele götürülür. Saz oyun melodisine girer girmez hafif bir gevşeme ile eller çözülür ve dirsekler omuz hizasında oyuna girilir. Bu giriş bir gezintidir. Her gezintiden sonra üç defa durulur. Son duruşta saza uyularak topuk havada olduğu halde ayak tabanı üzerinde ve dizler hafif bükülerek önce sağa, sonra sola tekrar sağa vücutta esnetilerek yaylanılır. Her yaylanışta eller silahın altından toplanarak silahın üst kısmına kadar getirilir. Buradan açılarak dirsekler omuz hizasında ikinci yaylanmaya girilir. Bu hareket üç defa tekrarlanır. Bir figür melodisi beklendikten sonra oyuna girilir.  Oyuna girilmeden önce şu türkü okunur.

Ay doğar bedir Allah
Bu sevda nedir Allah
Ya yarimden bir haber
Ya bana sabır Allah
Amanın estanesine
Kavrulmuş kestanesine
Vurgunum bir tanesine

Ay doğar arasından
Bulutlar arasından
Kız göğsün görünüyor
Düğmeler arasından
Amanın estanesine
Kavrulmuş kestanesine
Vurgunum bir tanesine

Mendil Zeybeği

Bu zeybek oyunu da ağır ve akıcı figürleriyle Ankara zeybeğine benzer. İki kişi tarafından ve sazla oynanır. Bu zeybeğin en güzel görünüşü, çöküşte her iki dizinde yere vurularak doğrulmasındadır.

Karaşar Zeybeği

Ankara’nın ilçelerinden Beypazarı’nın Karaşar bucağının bir oyunudur. Tütün ( ayırga) kaçakçılığının revaçta olduğu yıllarda bu  işi şöhretli ağalar yaparmış. Karaşar bucağında bu işle uğraşan beş kardeşin, bir baskın sırasında öldürülmesi Karaşar’ı yasa sokmuş. 1885 yılında olan bu silahlı çatışmada ölen beş kardeşe söylenen türkü eşliğinde oynanan canlı, kıvrak bir zeybek oyunudur. Zeybek iki kişi ile oynanır.

Seymen Zeybeği

Diğer zeybek oyunlarından tamamen farklıdır. Sazla değil davul zurna eşliğinde iki ya da üç kişi ile oynanır. Seymen zeybeği isminden de anlaşılacağı gibi Seymen alaylarında, düğünlerde alayın önünde bulunan davul ve zurnanın tam önünde kılıç ile teke palalarıyla giden zeybekler tarafından oynanır. Davul ve zurnanın kıvrak nağmelerine ayak uydurarak oynayan zeybekler, teke palalarını havada savururken birbirlerine vuran palalardan çıkan kıvılcımlara ara sıra atılan gür bir erkek narası karışır. Seymen alayında kademeli olarak en az üç davul ve zurna bulunmaktadır. En baştaki davul ve zurnanın önünde en yaşlı zeybekler, sıra ile genç zeybeklere doğru giderler.

Yağcıoğlu Zeybeği

Bu zeybek oyunu, Yağcıoğlu Fehmi Efe’nin babası, efelerin efesi, Yağcıoğlu Ahmet Efe’ye ithaf edilmiştir. Zeybeğin ritim ve ayak oyunları, poz ve hareketleri tam bir mertlik ifade eder. Diz vuruşları ve dönüşleriyle seyredenleri büyüler, yıllar öncesinin Ankara’sına alıp götürür. Bu zeybeğin sazını çalan kimse ayakta ve saz göğsünde olduğu halde çalar.

Düz Oyunlar

Ankara düz oyunlarında bir akıcılık vardır. Düz oyunlarda jest ve duruş önemlidir. Dirsekler omuz hizasında, göğüs geride, baş daima dik durur ve ileriye bakılır. Vücut sallanmaz, yere eğilinmez ve çökülmez. Kol hareketleriyle bir ahenk verilir.

Misket

Misket düz oyununda ayak figürleri hakimdir. Üç veya dört kişi ile oynanır. Üç hareket esastır. Duruş, yürüyüş, sekiş. Oyun, Ankara’da yaşanan eski bir aşkı anlatmaktadır.  Efe, yavuklusunun oyalı beyaz yazması altında kızarmış yanaklarını misket elmasına benzettiğinden ona bu ismi vermiştir. Efe, misketinden uzak kaldığı günlerde hasretini sazı ile söylediği türkü ile dindirmiştir.

Hüdayda

Ankara’nın en eski tarihi bir oyunudur. İsmini yıllarca önce Ankara’da yaşamış, hatta Padişaha rakkaselik yapmış güzel bir dilber olan bahtsız Fatma’nın hikayesinden almıştır. Hüdayda  da diğer oyunlarda olmayan kendine has özellikler vardır. En fazla iki kişi ile oynanmaktadır.  Sekerek yürürken yapılan ahenkli hareketler cezbeder. Karşılıklı bir kasılma ile ağır ağır (kostak kostak) gezinmeden sonra oyuna girilir. Efe, hafif hafif sallanarak silahlığından silahını çeker, önce sağa sonra sola ve tekrar sağa sallanarak silahını ateşler. Karşılıklı gidiş geliş ve yan yana sekiş hareketleri ile kanat çırpan martı güzelliğindedir.

Mor Koyun

Mor Koyun iki yada dört kişi tarafından oynanır.  Oyunda kol ve ayak hareketleri hakimdir. Karşılıklı eş tutarak açılıp kapanma hareketleriyle kendine has bir oyundur. Dört efe bir noktada toplanıp , hafif sağa meylederek açılırlar. Bu oyun da eski bir aşk hikayesine dayanır. Kayalardan inen bir suyun ayağında koyunlarını otlatan bir çoban varmış. Güneşli bir öğle sıcağında elinde güğümleri, sırtında mor yeleği ile bir kız gelmiş suyun başına. Çoban kızı, kız da çobanı sevmiş ama birbirlerine açılamamışlar. Çoban kavalının sesinde aşkını dile getirmiş. Günler aylar sonra gelin suya gelmez olmuş. Bunun üzerine çoban , mor koyununa bu türküyü yakmış.

Yandım Şeker

Sazla üç ya da dört kişi ile oynanır. Yürüme sekiş figürlerine kolların ahenkli hareketi eklenir. Eski efelerden Kıyak Ali adıyla maruf efeden alınmıştır.

Haydan olur huydan olur
Arap atları taydan olur
Bu güzellik soydan olur
Oğlan, oğlan, oğlan
Yandım şeker oğlan
Anasına darılmış
Damda yatan oğlan

Name Gelin

Yaşlı efelerin oynadığı Name Gelin oyunu , Sağ ayağın hep beraber yere vurulması oyuna çeşni katar.

Ankara folklorunda kadınlar ve kızlar yer almamıştır. Kadınlar, düğünlerde, şerbetlerde, kına gecelerinde ve kendi aralarında düzenledikleri ferfenelerde kendilerine has eğlenceli oyunlar oynarlardı. Çalgı aletleri def ve kaşıktı. Oyunlarını söyledikleri türkü ve manilerle süsleyerek eğlenirlerdi.

Tamamını Oku
Yorum yapmak için tıklayın

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Genel Kültür

Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 16 Yıldızın Anlamı

Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 16 Yıldızın Anlamı

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeler. Tarih boyunca Türkler var olmuş ve büyük olaylara imzalarını atmışlardır. “Türk kadar kuvvetli” sözü Avrupa’da yüzyıllarca söylenmiştir. Öte yandan Türkler yönettikleri halka adaletli davranmış, tüm yönetimindeki milletlerin haklarını gözetmiştir.

Türklerin kurduğu devletlerin isimleri şöyledir:

Büyük Hun İmparatorluğu
Batı Hun İmparatorluğu
Avrupa Hun İmparatorluğu
Ak Hun İmparatorluğu
Göktürk İmparatorluğu
Avar İmparatorluğu
Hazar İmparatorluğu
Uygur Devleti
Karahanlılar
Gazneliler
Büyük Selçuk İmparatorluğu
Harzemşahlar
Altınordu Devleti
Büyük Timur İmparatorluğu
Babür İmparatorluğu
Osmanlı İmparatorluğu

Tarihte hep olan Türkler sonsuza kadar da olacaktır. Türklerin kurdukları devletler bugünümüze ışık tutacak, varlığımızı sürdürmekte öncü olacaklar.

Tamamını Oku

Genel Kültür

İbn Battûta (1304-1369) ve Rıhletü İbn Battûta

İbn Battûta Kimdir?

Tam adı, Tam ismi Ebû Abdullah Muhammed bin Abdullah bin Muhammed bin İbrahim Levâtî Tancî’dir. Rıhletü İbn Battûta diye bilinen seyahatnamenin sahibidir ve Ortaçağın en büyük seyyahı olarak kabul edilir.  İbn Battûta, 25 Şubat 1304’te Fas’ın Tanca şehrinde doğmuş,  Fas’ın üçüncü büyük kenti olan Tanca şehrinde 1369 yılında ölmüştür.

İbn Battûta, Levâte kabilesinden olup Berka’dan Tanca’ya göçmüşlerdir. Seyahatnamesi sayesinde dünya tarihinin en çok tanınan gezginlerinden biri olmuştur. Dînî ilimler açısından biraz ilerlemiş ama herhangi bir alanda derinleşmemiş olarak başlar seyahatlerine. Yıllar sonra yurduna döndüğünde, gittiği uzak ülkelerden, gördüğü garip olaylardan bahsedince sözleri alayla karşılanmış ve pek çok şeyi uydurduğu sanılmıştır.

Marko Polo’dan çok daha geniş bir alanı gezmiş ve üç kıtada en önemli kültür merkezlerine ulaşmıştır. İbn Battûta, gezdiği birçok ülkede sosyal hayata karışmış, evlilikler yapmış ve anılarını hiçbir kuşkuya yer bırakmadan güvenilir birine yazdırmıştır. Ayrıntıları ihmal etmemiş ve eserinde insan ögesine büyük yer vermiştir. Eserinde devlet adamlarından Sufîlere, uluslararası ticaret yapan Türk asıllı tacirlerden hukuk bilginlerine dek binlerce farklı kişiden bahsetmiştir. Kişilerin o dönemin tarih ve biyografi kitaplarında yer alması insanı hayrete düşürmektedir. Çeşitli milletlerin giyimi kuşamı, âdetleri ve inançları konusunda detaylara inmesi bir antropolog ve etnolog gibi görülmesine yol açmıştır. İbn Battûta, gezdiği ülkelerin coğrafyası ve ekonomisi hakkında da ayrıntılı bilgiler verir. Fakat dönemin coğrafya ekolü olmadığı için mesafeleri dakik bir şekilde belirtmemiş, sadece kaç gün tuttuğunu anlatmıştır.

Seyyah tarafından Tuhfetü’n-Nuzzârbfî Garâibi’l-Emsâr ve Acâibi’l-Esfâr diye adlandırılan ve literatürde Rıhle ismiyle bilinen eser, seyyahın kısa aralıklarla 28 yıl süren gezilerini kâtip İbn Cüzeyy Kelbi’nin hazırladığı bir kitaptır. Seyahatnamede sosyal hayat, âdetler, inançlar ve törelere dair çok zengin bir anlatım vardır. Yemek tariflerinden bayram ve matem giysilerine, siyasî terimlere dair her konuda bilgi verilmiştir. Hindistan ile ilgilli kısımda ölü yakma merasimine yer verilmiş, İran’ın Firuzan şehrinde cenaze merasiminin düğün havasında olduğunu belirtmiştir. Mudurnu yöresinde mezarların üstüne tahta çatılar konduğunu, Sinop’ta cenaze kaldıranların başlarını açtıklarını ve giysilerini ters çevirdiklerini anlatmıştır.

Çin Kağanlarının cenazesinde hizmetçi ve cariyelerinin diri diri gömüldüğünü, Maldiv adalarında katil bulunup öldürülmeden maktulün cenazesinin kaldırılmadığını yazar. İbn Battûta sosyal statü ile ilgili sembollerden de bahseder. Çin’de tacirler kazandıkları altını özel boyutlarda eriterek evlerinin kapısına asmakta; beş kalıp altına erişen tacir parmağına tek yüzük geçirirmiş. On kalıp altına erişen ise iki yüzük takarmış. Maldiv kadınlarının giyim kuşamı ayrıntılı anlatılmış. Onu en çok şaşırtan da Türk kadınının statüsü olmuş. Anadolu’da kadınlar akıncılar gibi at koşturmakta, Pazarlardaki ticari etkinliklerde ön planda olurlarmış. İç Batı Afrika’da Müslüman zencilerin ve bazı Berberî kabilelerin anaerkil düzeninden bahseder. Soy bağı ve miras işlerinde anne ve annenin ailesinin belirleyici olduğundan, erkeklerin soy bağlarının analarına ve dayılarına dayandırdıklarını anlatır. Kırım’dan Konya’ya, Alanya’dan Sivas’a uzanan siyasî ve ticarî etkinliklere dair ayrıntılı bilgiler verilmiş. Ahilik ona göre Mısır’daki Fütüvvet sistemine benzer. Çin’de kullanılan kâğıt paraların yıpranması ve yırtılması durumunda günümüzün merkez bankasına benzeyen büyük bir darphaneye getirilerek değiştirildiğini anlatır.

İbn Battuta’nın 1325-1332 seyahatleri (Kuzey Afrika, Irak, İran, Arap Yarımadası, Somali, Doğu Afrika)

Maldivlilerin ve Koko’daki Afrikalıların değiş tokuş aracı “veda” (el-wada9 denilen deniz kabuklarıymış.  Büyük memurlara maaş olarak pirinçle ödeme yapılırmış. Seyyah gezdiği ülkelerdeki dinar ve dirhemleri, Mağrip ve Mısır parasıyla karşılaştırır. Böylece ülkelerin para birimlerinin alım gücü mukayese edilebilir. İbn Battûta’nın seyahatnamesinde Çin’le ilgili bölümlerin yakıştırma olduğu, Pasifik denizindeki seyahatin bir kısmı; Tavalisi ülkesi ve Berehnekâr cemaati hayalî sayılmış. Efsanevî kuş Rohn’dan bahsetmesiyle seyyahın Sinbad masallarından fazla etkilendiği ileri sürülmüş. Ama zamanla çevirmenler bu kısımların çoğunu belgeleyip onaylamışlar. Seyyahın tüm gezileri hesap edildiğinde karşımıza 73.000 mil gibi dudak uçuklatan bir mesafe çıkar.

İbn Cüzeyy Kelbi, gezginin anılarını yazma işini Ocak 1355’te tamamlamıştır.  Eseri yazıldığı andan itibaren ilgi görmüştür. Bugüne kadar kısmen veya tam metin olarak Fransızca, İngilizce, Almanca, Portekizce ve Urdu diline çevrilmiştir. Eserin Türkçe tercümelerine gelince, seyahatnamenin ilk kısaltılmış tercümesi 1873 yılında Süleyman Efendi matbaasında basılmıştır. Tam tercümesi ise Paris baskısı esas alınarak Osmanlı sultanlarından Beşinci Mehmet Reşat Han’ın katiplerinden Muhammet Şerif Paşa tarafından 1907 senesinde Türkçeye çevrilerek iki cilt halinde basılmıştır.

Kaynaklar
https://www.bilgidemeti.com/ibn-battuta-1304-1369-ve-rihletu-ibn-battuta/
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0bn_Battuta

Tamamını Oku

Genel Kültür

Organik Yumurta İşi Nasıl, Kârlı mı?

Organik Yumurta

Yumurta, her gün yeni bir yararı saptanan önemli bir besin kaynağıdır. Yapılan sayısız araştırmalar sonucunda, besinler içerisinde en kaliteli proteinin yumurtada olduğu saptanmıştır. Yine yumurta, dışarıdan alınması gerekli olan “elzem amino asitleri” dengeli ve yeterli miktarda içerir. Organik yumurta ise standardının gerektiği özelliklere sahip olduğunda yüksek besin değerine sahiptir. Bununla birlikte sağlık ve lezzeti bakımından dikkat çekici artılara sahiptir.

Vücuda çok gerekli olan A, B, D ve E ve bir çok vitamini ciddi oranda barındırır. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından çok gereklidir.Organik Yumurta
Bir adet yumurta ortalama 50 gram olarak kabul edilebilir ve bir yumurtadaki besin değerleri ortalama;
70 Kal 6 gr. Protein 1.5 gr. Yağ 1 gr. Karbonhidrat şeklindedir. Yumurtanın sarısı büyük oranda vitamin ve yağları , beyaz kısmı ise büyük oranda proteinleri içerir. Yumurtanın protein emilimi bakımından en etkili tüketim şekli rafadan olarak bilinmektedir.

Yumurtanın yararları bununla sınırlı değildir. Yumurtanın bilinen bazı yararları

 1. Yumurta, anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm besin ögelerini bulunduran tek besin kaynağıdır. A, D, E ve B grubu vitaminleri önemli oranda içeren yumurta, içinde bulunan KOLİN sayesinde beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynar.
 2. Yumurta sarısı, D vitamini sağlayan birkaç besinden biridir ve güneş ışıklarından da yeterince faydalanıldığı taktirde yumurta özellikle çocuklarda D vitamini eksikliğine bağlı kemik bozukluğu oluşmasını engeller.
 3. Yumurta, demir ve çinko gibi sağlığımız açısından önem taşıyan mineralleri de içerir. Demir, kan yapımı için gereklidir. Ayrıca demirin büyüme, gelişme ve hastalıklardan koruma rolü vardır. Yetersizliği de çocukların öğrenme yeteneğini ve okul başarısını azaltır.
 4.  Yumurtadaki protein tüm besinler içinde en kalitelidir. Yumurtada proteinin biyolojik yararlığı %100 iken bu değer sütte %85, balıkta %76, sığır etinde %74’de kalmaktadır.
 5. Göz sağlığını korur, ileri yaşlarda oluşabilecek görme bozuklukları ve katarakt riskini azaltır.
 6. İçinde bulundurduğu 12 çeşit besin ögesiyle yumurta sindirimi en kolay, en lezzetli ve en ucuz besin deposudur.
 7. Yumurta, kronik hastalıklardan korunmada, sindirim sisteminin sağlığında ve korunmasında önemlidir….

Organik Yumurta Üretimi

Hayvancılık insan yaşamı ve beslenmesinde oldukça önemli ekonomik bir faaliyettir. Birim alanda en yüksek ekonomik verimliliği sağlayabilmek için hayvan ıslahı yanında bakım ve yönetim, barınak ve ekipmanlar, sağlık koruma ve tedavi, yem bitkileri ve besleme alanında birbirine paralel önemli gelişmeler sağlanmıştır. Büyütme faktörü olarak antibiyotikler, yem katkı maddeleri, değişik kimyasallar birim alanda verimliliği artırmada önemli katkı sağlamışlardır.

Ancak kullanılan bu maddeler ürün üzerinde kalıntı oluşturarak insan sağlığını olumsuz etkilerken aynı zamanda büyük bir çevre kirliliğine neden olmuştur. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı son yıllarda kimyasal kalıntı içermeyen, çevreyle dost, hayvan refahına saygılı organik (ekolojik, doğal) tarım ve hayvancılığa büyük bir talep oluşmuştur.

Türkiye’ de organik tarım yapılan alanlar yaklaşık 57.000 ha’ dır (Toplam tarım alanının %0.14). Türkiye’ de var olan organik tarım arıcılık dışında bitkisel üretim yönlüdür. Türkiye’nin batı bölgelerinde yıllardır tarım ve hayvancılık entansif olarak yoğun bir şekilde yapılmakta olduğundan kimyasal olarak kirlenmemiş, organik tarım ve hayvancılığa uygun arazi ve alan bulabilmek oldukça sıkıntılıdır.

Organik hayvancılığa yönelik etkinlikler henüz başlangıç aşamasında olup, halen bir kaç süt üretim işletmesi, üç-beş yumurta üretim işletmesi sertifikalı olarak organik üretim yapmaktadır. Yapı itibari ile de organik üretime en müsait hayvancılık dalı yumurta tavukçuluğu görülmektedir.

Organik Yumurta işi, tüm diğer işlerde olduğu gibi en kolay yoldan çok para kazanmak için yapılmamalıdır. Emek harcamadan, zaman ayırmadan para kazanma fikri bir tuzaktır. Bununla birlikte organik yumurta işi insani olarak değerli bir iştir. Sağlıklı ve yeterli beslenme konusunda duyarlı olan tüketiciler için vazgeçilmezdir. Bu gerçekten yola çıkarsak yüksek talep gören, devletçe desteklenen bir iştir.

Bu yazımızda Organik yumurta işi yapmak isteyenlere rehberlik amaçlı bilgilere yer verdik. Yeterli araştırma yapan, işe uygun alt yapıyı sağlam bir şekilde oturtan girişimciler için geriye sadece çalışmak ve üretmek kalır.

Organik Yumurta İçin Kaynaklar

https://www.bilgidemeti.com/organik-yumurta-isi-nasil-karli-mi/

Organik Tarım Hakkında Genel Bilgiler

Organik Yumurta işiyle uğraşmak isteyenler için mutlaka hakim olunması gereken Mevzuat:
ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Tamamını Oku

Öne Çıkanlar