ATATÜRK’ÜN İNÖNÜ’YE GÖNDERDİĞİ TELGRAF

ATATÜRK’ün İnönü’ye Gönderdiği Telgraf
Türkiye Cümhiriyeti kurucularına ve bizleri özgürlüğe götüren önderlere kimi kesimlerden hatsız saldırılar geliyor. Tabiki bu saldırılar Türk Milleti tarafından gereğince püskürtülecektir.
Vakıflar Haftası dolayısıyla düzenlenen bir törende Atatürk’ün dönemin başbakanı İsmet İnönü’ye yazdığı bir mektuptan söz edilmekte. Sözde bu mektubun arkadasına saklanarak ta Kurtuluş Savaşı önderlerinden büyük komutanlarından İsmet İnönü’ye çamur atmaya çalışmışlardır. Mektup diye sözü edilen gönderi bir telgraftır. Bu telgraf 19 Şubat 1931 yılında yazıldı.

Atatürk 19 Şubat 1931 tarihinde Konya’daki gezisi sırasında İsmet İnönü’ye gönderdiği telgrafta şunları yazdı:
“(Acele ve Mühimdir) Konya: 19.2.1931
Başvekalete
Son tetkik seyahatimde muhtelif yerlerdeki müzeleri, eski sanat ve medeniyet eserlerini de gözden geçirdim.
1. İstanbul’dan başka Bursa, İzmir, Antalya, Adana ve Konya’da mevcut müzeleri gördüm. Bunlarda şimdiye kadar bulunabilen bazı eserler muhafaza olunmakta ve kısmen de ecnebi mütehassısların yardımı ile tasnif edilmektedir. Ancak memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan meydana çıkarılacak olanların ilmi bir surette muhafaza ve tasnifleri ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap hale gelmiş olan abidelerin muhafazaları için müze müdürlüklerinde ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat’i lüzum vardır. Bunun için Maarifçe harice tahsile gönderilecek talebeden bir kısmının bu şubeye tahsisinin muvafık olacağı fikrindeyim.
2. Konya’da asırlarca devam etmiş ihmaller sebebiyle büyük bir harabi içinde bulunmalarına rağmen sekiz asır evvelki Türk medeniyetinin hakiki şaheserleri kıymettar bazı mebani vardır. Bunlardan bilhassa Karatay Medresesi, Alaaddin Camisi, Sahipata medrese, cami ve türbesi, Sırçalı Mescid ve İnce Minare derhal ve müstacelen tamire muhtaç bir haldedir. Bu tamirin gecikmesi bu abidelerin kamilen inhirasını mucip olacağından evvela asker işgalinde bulunanların tahliyesinin ve kaffesinin mütehassıs zevat nezaretiyle tamirinin temin buyrulmasını rica ederim.”
Atatürk’ün İsmet İnönü’ye gönderdiği telgraf doğru yorumlandığında bir kızgınlık değil tarihi eserlerin korunması için başlatılan bir çalışmanın göstergesidir.
Lütfen Türk Milleti olarak bizleri bölmeye çalışanlara geçit vermeyelim. Bu nifak tohumlarını ekmeye çalışanları kendi pisliklerinde boğalım. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkalım.

Yorum Yazın