ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

Demokrasi olan ülkelerde, toplumu oluşturan katmanların tümü, evrensel insan hakları temelinde özgürlüklere sahip olurlar. İnsanların bu temel hak ve özgürlükleri kullanmaları için yasalar tarafından güvence altına alınmıştır. Buna rağmen özellikle kadın ve çocuklar bu hakları kullanmada yer yer sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. İnsan hakları ihlalleri içinde en önemli kesimi kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Bu ihlaleri azaltmak ve bitirmek için toplumsal bilincin üst seviyede olması gerekir. Kısaca hak ve özgürlüklerin takibini yapmak yine tüm yurttaşların görevidir. Çocuk Hakları:

I. GENEL OLARAK

Uluslararası hukukta, diğer bildiriler gibi, çocuk haklarına ilişkin, ister Milletler Cemiyeti (eski adıyla Cemiyet-i Akvam)’nin 29 Eylül 1924 tarihli Cenevre Çocuk Haklan Bildirisi, ister 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk Hakları Bildirisi olsun, taraf devletlerin hükümetleri tarafından kabul ve imza edilmesine rağmen hukuksal yaptınmı olmayan bazı genel ilkelerin ilân edilmesinden başka büyük bir anlam taşımamaktadırlar. Buna karşın, devletlerin iç hukuk (örneğin, Anay. mad. 90 ve 31.5.1963 t. ve 244 Nrlı. Uluslararası Antlaşmanın Yapılması, Yürürlüğü, Yayını ile Bazı Antlaşmalann Yapılması için Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hk. K) kurallanna göre imza ve bilhassa bir kanunla da onaylandıktan sonra, taraf devletleri bağlayıcı niteliğe kavuştuğu ve dolayısıyla iç hukuk kurallannda, uluslararası andlaşma kurallan gereği yeni düzenlemeler veya değişiklikler yapma taahhüdleriyle taraf devletleri yükümlü kılar ve böylece uluslararası andlaşmalar da hukuksal yaptırma kavuşturulmuş olur.
Birleşmiş Milletler însan Haklan Komisyonu, yukanda açıklanan fikirler doğrultusunda Polanya Devletinin 1978’de yapığı önerisini dikkate alarak, yine Polanya tarafından hazırlanmış ilk taslağı derinlemesine incelemek üzere 1979 yılında, 43 üye devletin temsilcilerinin iştirakiyle çocuk hakları sözleşmesi konusunda bir “Çalışma
Grubu” oluşturmuştur.
Yayınlanmış Makale
Makalenin Pdf formatındaki Tamamı
1Makale hakkında özet bilgiler:
Yayın Türü : Yayınlanmış Makale
Makale Adı : ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME
Makalenin yayınlandığı süreli yayın adı : ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
Yayınlandığı cilt : 44
Yayın Sayısı : 1-4
Yayınlandığı yıl : 1995
Yayınlandığı sayfalar : 765-778
Emeği Geçenler : ALİ NAİM İNAN (Yazar)
Makalenin dili : Türkçe

6 Yorum

  1. basak
  2. demet
    • habibe
  3. semra
  4. kader
  5. sinem