Sanatın İnsan Yaşamındaki Yeri ve Etkileri

Günümüzde sanat, kazandığı çeşitlilikle yaşamın ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Yaratıcı düşüncenin ve insan emeğinin ortaya çıkardığı estetik ürünler, sanat eseri olarak adlandırılır. Karnını doyurma, barınma gibi temel ihtiyaçlarını gideren insanın ruhsal doygunluk haline hizmet eder. Sanatın ortaya çıkışında bu faktör öne çıkar. Bu arayış kendini, zamanla daha üst düzey estetik hedeflere bırakmıştır. Sanatın insan yaşamındaki yeri ve etkileri insanlığın gelişimiyle artmıştır. İlk zamanlarda resim ve müzik gibi doğrudan görsel ve işitsel ihtiyaçlara yönelik eserler üretilirken, daha sonraları yazınsal ürünlerle de çeşitlendirmiştir. Buradan da anlaşıldığı üzere sanatın gelişimi, insanın gelişimi, ile koşuttur. Toplumsal gelişmeler, ekonomik ve sosyal değişimler sanatsal faaliyetleri de değiştirmektedir.
Sanatın insan yaşamındaki önemi esasen azalmadan devam etmektedir. Sanayi devrimi ile birlikte başlayan hızlı teknolojik gelişmeler, insan makine arasındaki ilişkiyle birlikte bireyler arasındaki ilişkileri de kısıtlamıştır. Bireyin çevreye, bireyim kendisine karşı yabancılaşması olarak ortaya çıkan olumsuzlukları ortadan kaldırmada sanatın sağaltıcı gücü etkin olmuştur. Sağaltıcı derken özellikle müziğin ruhsal problemlerin sağaltımı için kullanılması çok eski devirlere kadar uzanır. Aynı şekilde bir uğraşı olarak resim ve heykel terapik etkiler göstermektedir. Müziğin ruhu dinlendirici etkisi, resmin huzur vericiliği hastalara şifa olarak sunulmaya devam etmektedir.
Sanatın insan yaşamındaki yeri ve önemi sadece sağaltıcı etkileri ile sınırlı değildir. Tiyatro ve sinema gibi eğlendirici özellikleri de insanın vazgeçilmez arayışlarına, tercihlerine hitap eder. Sanat an gelir insanın uğraşına eşlik eder, an gelir başlı başına uğraşı alanı olur. İşte sanatçı ve sanatsever birlikteliği de burada ortaya çıkar. Biri olmadan diğeri olmaz. Sanat eserini önemli ve esaslı kılan, sanatsevere ulaşmasıdır. Bu durumun etkileri yazarlar ve şairlerde daha fazladır. Roman yazarı yapıtını tamamladığında okuruyla buluşmaz ise etkili olmaz. Öte yandan ne kadar çok okuru varsa, yazarın o kadar da etkileyiciliği artar.
Günümüz insanı için sanatın insan yaşamındaki yeri ve etkileri önemini giderek artırmaktadır. Eğitim, teknoploji, sağlık, ulaşım gibi hemen tüm alanlarda sanatsal yaratıcılıklar ve zevkler belirleyici olmaktadır.
Kaynak: bilgidemeti.com/sanatin-insan-yasamindaki-yeri-ve-etkileri

Yorum Yazın