Temel Delphi Soruları ve Çözümleri

Delphi programlama dili başlangıç düzeyindeki kursiyerler için 14 soruluk kısa bir ölçme değerlendirme sınavı. Soruların doğru cevapları renkli olarak verilmiştir.

1. Delphi editöründe form tasarımında ve olayların programlanmasında çok sık kullanılan Object Inspector penceresine ulaşmayı sağlayan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) F5 B) F7                 C) F10    D) F11

2. Delphi’deunit program bloklarının en sonunda aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

A) end;  B) exit.     C) end.                 D) stop;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Var
i,t,n : Integer;
begin
n:=StrToInt(edit1.Text);
t:=0;
for i:=n downto 1 do
begin
t:=t+i;
end;
edit2.Text := IntToStr(t);
end;

2. Yukarıdaki programın yapmış olduğu işlem nedir?

A) Edit1’e girilen sayıya kadar ardışık tek sayıların çarpımını bulur
B) Edit1’e girilen sayının faktöriyelini alır (Ardışık çarpımlarını bulur).
C) 1’den Edit1’e girilen sayıya kadar ardışık sayıların toplamını bulur.
D) Edit1’e girilen sayıdan 1’e kadar sayıları Edit2’ye yazar.

3. Programda kullanılacak değişkenlerin tanımlandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Type B) Const              C) Label               D) Var

4. Aşağıdakilerden hangisi tamsayı bir veri tipi değildir?

A) Real    B) Integer   C) Byte                 D) Word

5. Aşağıdakilerden hangisi atama (işlem) komutu olarak kullanılan işleçtir?

A) =       B) :=            C) begin                D) while
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Var
i : integer;
begin
i:=1;
while (i>=5) do
begin
ShowMessage(IntToStr(i));
Inc(i);
Inc(i);
End
end;

6. Yukarıdaki program çalıştırıldığında ekranda sırayla hangi değerler görüntülenir?

A) 1 3 5           B) 1 2 3 4 5           C) 5 3 1                D) Hiçbir şey yazmaz
degerler : Array[-2..2] of Integer;

7. Yukarıda degerler adlı bir dizi tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre degerler dizisinin toplam eleman sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) -2 B) 2 C) 4   D) 5
if RadioButton1.Checked then
Button1.Enabled := false;

8. Yukarıdaki komut parçasında yapılan iş, aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde tarif edilmiştir?

A) RadioButton1 seçili ise Button1 nesnesini görüntüleme (formdan kaldır)
B) RadioButton1 seçili değilse Button1 nesnesini görüntüleme (formdan kaldır)
C) RadioButton1 seçili ise Button1 nesnesini kullanılamaz yap
D) RadioButton1 seçili değilse Button1 nesnesini kullanılamaz yap
procedure TForm1.Edit2Change(Sender: TObject);
begin
Edit1.Text := Edit2.Text;
end;

9. Yukarıdaki program parçasında yapılan iş, aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde tarif edilmiştir?

A) Edit1’in içeriği değiştiği anda yeni içerik Edit2’ye de aktarılır
B) Edit2’nin içeriği değiştiği anda yeni içerik Edit1’e de aktarılır
C) Edit1’in içeriği değiştiği anda yeni içerik Edit2’nin sonuna eklenir
D) Edit1 fare ile tıklandığı anda, Edit1’de bulunan her şey Edit2’ye aktarılır
Type Bolumler = (Bilgisayar, Muhasebe, Buro, Turizm);

10. Yukarıda görülen Type tanımına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bolumler adlı bir veri tipi oluşturulmuştur.
B) Var bloklarında x : Bolumler; şeklinde tanımlama yapılabilir.
C) Muhasebe, tanım sırasına göre 1 değerine karşılık gelmektedir.
D) Program içinde Bolumler := Buro; gibi atama işlemleri yapılabilecektir.
ad:=’Mustafa Kemal Atatürk’;
Insert(‘Gazi’,ad,1);
ShowMessage(ad);

11. Yukarıdaki program çalıştırıldığında ekranda görüntülenecek değer aşağıdakilerden hangisi olur?

A )Gazi Mustafa Kemal Atatürk
B) Mustafa Kemal Atatürk
C) GaziMustafa Kemal Atatürk
D) Komut hatalı uyarısı verir

12. Formdaki ‘Image’ nesnesine yerleştirilen resmin üzerine fare götürüldüğünde, farenin altında açıklama görünmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için Image nesnesinin özelliklerinden (properties) hangileri kullanılmıştır?

A) Show Hint özelliği True yapılarak Hint alanına istenen metin girilmiştir.
B) Show Hint özelliği False yapılarak Hint alanına istenen metin girilmiştir.
C) Image bileşeninin Caption alanına “Mustafa Kemal Atatürk” yazılmıştır.
D) Image bileşeninin Name alanına “Mustafa Kemal Atatürk” yazılmıştır.

13. Aşağıdaki komutlardan hangisinde koşul işleci kullanılmaz?

A) if B) while C) repeat – until              D) for

14. ListBox nesnesinde bulunan elemanları sıralı görüntülemek için aşağıdaki özelliklerden (properties) hangisi kullanılır?

A) ShowHint      B) MultiSelect      C) Items              D) Sorted

Bir Yanıt

  1. Anonim

Yorum Yazın