Ülkemizde Yaşanan Çevre Kirliliği Sorunları

Sanayi toplumuna geçişle birlikte çevre kirliliği sorunları artmıştır. Oysa tarım toplumlarında kullanılan doğal araç gereçler hava kirliliği, gürültü gibi çevre problemlerine neden olmazdı. Makineleşme çevre açısından iki şekilde olumszuluk yaratmaktadır. Makineleşmeinin doğrudan etkileri ve yan etkileri. Gelişen sanayi tesisleri, atıklarla çevreyi etkiler. Bununla birlikte plastik, naylon gibi geri dönüşümü zor maddeler de sorundur. Ülkemizde yaşanan çevre kirliliği sorunları, gelişen teknoloji ve sanayinin yansımaları olarak artış gösterir. Bu durum dünyada yaşanan önemli çevre kirliliği sorunlarından bağımsız değildir.
Çevre problemleri, hem de tali ürünleri tarafından ortaya çıkan çevreyi olumsuz etkilemektedir. Hava kirliliğine neden olan zararlı gazlar atmosforde dengeyi bozmaktadır. Fabrikalardan sızan atıklar yeraltı ve yer üstü sularımızı kirletir. Bitkisel canlılığın yok olmasına neden olabilir. Doğadaki bazı canlı türlerinin yok olmasına neden olur.

Ülkemizde Yaşanan Çevre Kirliliği Sorunları Nelerdir?

Türkiye’de yaşanan çevre problemlerini; su kirliliği, hava kirliliği, atıklar, gürültü kirliliği ve erozyon olarak 5 ana gruba ayırmak mümkündür. Bunların yanında kökeni dış ülkelerde olup da ülkemizi etkileyen büyük çevre felakteleri de vardır. Çernobil faciası ilk akla gelendir. Ülkemizde yaşanan çevre kirliliği sorunlarına, maddeler halinde kısaca değinelim:

  • Su Kirliliği

Su kaynakları yüzey suları, yeraltı suları, yüzme suları olarak 3 gruba ayrılır. Su kirliliği ülkemizde çok önemli bir sorundur. Veriler yüzey sularımızın yaklaşık %40’ının çok kirli olduğunu göstermektedir. Akarsu ve göllerin ancak %15’i kadar kısmının yüksek kaliteli sınıfta yer aldığı ülkemizde yüzey sularının kirlilik oranı SOS vermektedir.
Bu kirlilikte en başı ,evsel atıksular çekmektedir. Tarım ilaçları ve zirai gübre de önemli etkendir.
Tıpkı yüzey suları gibi yeraltı sularımız da  kirletilmektedir.  Tarımsal ilaçlar ve fenni gübre ile evsel atıklar bu kirlilikte baş aktörlerdir.
Yüzme sularını ise evsel atıklar, arıtma tesislerinin olmaması veya yetersizliği, fabrikalardan sızan maddeler ve deniz-göl taşıtları kirletmektedir. Ülkemizde çeşitli yerlerdeki plaj veya yüzme alanlarında yapılan incelemde yaklaşık %35’i  çok iyi (A) sınıfıdır.

  • Hava Kirliliği

Ülkemizdeki çevre sorunları arasında 2. sırada hava kirliliği gelmektedir. Hava kirliliğine neden olan faktörler belirlenmiştir. Bu faktörler arasında en yüksek oran konut ısıtma kaynaklıdır. Bunun nedeni kalitesiz yakıtlar yani kömür kullanımıdır. Hava kirliliğine neden olan diğer faktörler de sırasıyla imalat sanayi, karayolu trafiği ve termik santrallerdir.
Hva kirliliğini en aza indirmek için, toplumda çevre bilincinin oluşturulması, denetimlerin sıklaştırılması ve ekonomik gücü olmayan vatandaşlara kaliteli yakıt teminidir.

  • Atıklar

Ülkemizde son zamanlarda başta Sıfır Atık uygulaması olmak üzere atıklarla ilgili politikalar benimsenmiştir. Buna karşın Türkiye’de halen bir çok yerleşim alanında atık depolama alanı ve geri dönüşüm tesisi yetersizdir. Özellikle Sakarya, İzmir, Uşak’ta sanayi atıkları dikkat çekicidir.  Aynı şekilde Bilecik ve Burdur’da mermer ocakları çevre problemidir.  Tarım alanlarında toprak kirliliğine neden olan ana faktörlerin  başında çöp depolaması ve sanayi atıkları gelmektedir.

  • Gürültü kirliliği

Türkiye’de gürültü kirliliğine neden olan faktörlerin başında şehir içi trafiğin yoğun olduğu oto yollar gelmektedir. Bunun yanında yine yerleşim yerlerindeki küçük imalathaneler ve eğlence merkezleri gelmektedir.

  • Erozyon

Türkiye dünyada erozyonun en fazla etkilediği ülkelerden biridir. Sivas, Iğdır, Kırşehir ve Kayseri’de önemli çevre sorunu olarak dikkat çekmektedir.
Kaynak Link: https://www.bilgidemeti.com/ulkemizde-yasanan-cevre-kirliligi-sorunlari.htm

Yorum Yazın